معاونت مرکز

 نام و نام خانوادگی:

حدیث محسنی تکلو

 رتبه علمی: استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از تیر ماه سال 1401 تاکنون
 تلفن: 31323262
 پست الکترونیکی: