درباره واحد فناوری


معاونت مرکز

 نام و نام خانوادگی: وحید ستاری نایینی
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از مهرماه سال 1396 تاکنون
 تلفن: 31323262
 پست الکترونیکی: vsnaeini[@]uk.ac.ir