معرفی هوش سازمانی

به کمک هوش سازمانی می توان به ایجاد تنوع در منابع مالی،تحلیل برنامه ها و عملکردها ،توسعه چشم انداز ،باز تعریف ماموریت ها و طراحی راهبردهای مناسب پرداخت.
هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در ایجاد قدرت ذهنی و تمرکز بر این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می شود.
هوش سازمانی باید مورد توجه مدیران سازمان ها واقع شود ،بدین معنی که تک تک ابعاد هوش سازمانی را در سازمانشان مورداندازه گیری ،بررسی دوره ای و ارزیابی مجدد قرار دهند .این مسئله باعث زیر سیستم هوش سازمانی می شود که برای تبدیلبه یک سازمان با هوش سازمانی بالا مورد نیاز است.

در حال حاضر زیرسامانه های آموزشی، کارگزینی، پژوهشی وحضورغیاب در سامانه هوش سازمانی دانشگاه راه اندازی شده اند.