راهنمای تصویری بازیابی رمز عبور (فایل PDF)

دسترسی به نامه های اتوماسیون سابق (فایل PDF)

راهنمای جامع اتوماسیون (فایلPDF)


فیلم های آموزشی سامانه اتوماسیون اداری جدید

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دبیرخانه دانلود (162,628.2k)
1-راهنما دانلود (9,279.1k)
2-راهنمای تصویری بازیابی رمز عبور دانلود (1,097.5k)
3- کارتابل وارده دانلود (50,290.7k)
4- برگشت به فرستنده ( برگشت ارجاع) دانلود (8,414.8k)
5- کارتابل ارجاعی و پیگیری نامه های ارسالی دانلود (22,417.4k)
6- فراخوانی ارجاع دانلود (10,649.4k)
7- کارتابل برگشت خورده دانلود (11,041.0k)
8- ایجاد پیش نویس دانلود (16,927.6k)
9- مشاهده پیش نویس دانلود (10,769.9k)
10- نگهداری شخصی دانلود (7,934.8k)
11- تفویض اختیار دانلود (30,540.0k)
12- گروههای همکار دانلود (21,637.4k)
13- ایجاد نامه دانلود (27,543.8k)
14- امضای نامه دانلود (13,638.5k)
15- گردش نامه (چرخه) دانلود (6,496.3k)
16- زنجیره مدارک ( پیوست ، پیرو و عطف) دانلود (18,656.0k)
17- هامش نویسی دانلود (7,368.1k)
18- ذخیره به عنوان مدرک جدید دانلود (9,533.0k)
19- پیش نویس جدید دانلود (9,682.5k)
20- ثبت در نگهداری شخصی دانلود (5,130.8k)
21- پیش نمایش چاپ دانلود (6,014.3k)
22- ارجاع نامه و ارجاع جهت امضا دانلود (32,708.0k)
23- جستجو دانلود (48,696.8k)
24- سیستم پیام دانلود (29,298.1k)