هشدار درخصوص استفاده از ضد بدافزار McAfee

کلیه همکاران هیات علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی
نظر به اینکه استفاده از ضد بدافزار مک آفی(McAfee) مخاطره آمیز گزارش شده است، ضروری است از استفاده از این بدافزار خودداری فرمایید.
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه