بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، جناب آقای دکتر برومند از سامانه محاسبات سریع دانشگاه