ایمن سازی سیستم های رایانه ای 2

رسانه های قابل حمل همچون USB ها مهمترین ابزار مهاجمین جهت انتقال آلودگی به سیستم های رایانه ای سازمانها می باشند. به منظور مقابله با نفوذ و انتشار بدافزار از طریق این رسانه ها می توان توصیه های زیر را در نظر داشت:

  • اعمال دقت بیشتر درخصوص استفاده از رسانه های قابل حمل مشکوک به آلودگی و ناشناس
  • اسکن و بررسی توسط آنتی ویروس معتبر
  • پیش از استفاده از آنها غیرفعال سازی دائمی اجرای خودکار این رسانه ها در سیستم رایانه ای از طریق مسیر زیر

Run -> GPEdit.MSC ->User Configuration -> Administrative Templates ->windows components-->autoplay policies -> Enabled , All Drives

  •  استفاده از رسانه های قابل حمل تنها به منظور تبادل اطلاعات در محیط کاری