آغاز بازدید دوره ای آنتی ویروس سیستم ها

بازدید دوره ای آنتی ویروس سیستم های دانشگاه، به منظور بروزرسانی و رفع مشکلات آنتی ویروس سیستم ها، طبق روال هر ساله،از تاریخ 97/08/20 آغاز شده است که به مدت یک ماه در پردیزه علوم و سپس در دانشکده فنی انجام خواهد شد.