اختلال در سامانه پیشخوان دانشگاهی (مورخ 1399/1/15)

بدینوسیله به اطلاع می رساند، به منظور انجام برخی تغییرات در سرور سامانه پیشخوان جهت بهبود کیفیت سرویس، دسترسی به این سامانه در تاریخ 1399/1/15 از ساعت 20 به مدت دو ساعت با اختلال همراه خواهد بود.