کارشناسان

برای تماس مستقیم ابتدا پیش شماره 3132 034 را شماره گیری کنید.
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
1 سعید اقدسی مسئول شبکه دانشکده فنی 4222 aghdasi@uk.ac.ir
3 مریم بختیاری امنیت، ایمیل دانشگاهی 3264 bakhtiari@uk.ac.ir
5 اسماء حسین آبادی پرتال، سامانه HPC 3266 hosseinabadi@uk.ac.ir
6 امین حقانیت نرم افزار 3158 haghaniat@uk.ac.ir
7 مهدیه رستمی اتوماسیون اداری 3069 m.rostami@uk.ac.ir
8 فهیمه طالبی زاده پشتیبانی و سخت افزار 2996 f.talebizadeh@uk.ac.ir
9 مرتضی محمدی شبکه، اینترنت بیسیم، اینترنت کابلی 3156 mmohammadi@uk.ac.ir
10 علی نجات غفار شبکه و توسعه 2993 alinejat@uk.ac.ir
11 محمد حسین سیف الدینی پشتیبانی و سخت افزار 2998