گروه پشتیبانی و سخت افزار


 

با توجه به گسترش شبکه  کامپیوتری دانشگاه و استفاده روزافزون از سیستم های کامپیوتری و برنامه های تحت وب جهت انجام امور گوناگون از جمله سیستم آموزشی (نرم افزار جامع گلستان )،سیستم اتوماسیون اداری و...... نیاز به رفع مشکلات احتمالی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های موجود بیش از پیش احساس می شدکه مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه بر آن شد که با تشکیل واحد پشتیبانی و سخت افزار نسبت به رفع مشکلات پیش آمده اقدام نماید.
 

وظایف و خدمات  
-بررسی مشکلات نرم افزاری ،سخت افزاری و شبکه مربوط به کلیه سیستم های کامپیوتری موجود در پردیزه افضلی پور و دانشکده فنی 
-رفع مشکلات نرم افزاری سیستم ها شامل: رفع مشکل ویندوز و نرم افزارهای جانبی ،نصب ویندوز و کلیه نرم افزارهای جانبی و کلیه درایورها و...
-رفع مشکلات سخت افزاری شامل :بررسی مشکل و پیدا کردن قطعه معیوب در سیستم که منجر به بروز مشکل گردیده ،تعمیر قطعه آسیب دیده در صورت امکان،تعویض قطعه معیوب در صورت نیازو رفع مشکل سیستم به طور کلی 
-بررسی مشکل قطعی اینترنت سیستم شامل: بررسی و اطمینان از سالم بودن کارت شبکه سیستم ،پچ کابل متصل به سیستم ،کیستون مورد استفاده سیستم و در نهایت پورت سوئیچ مربوط به واحدی که سیستم در آن واحد از شبکه و اینترنت استفاده می کند و رفع مشکل مربوطه 
 

نحوه هماهنگی با واحد پشتیبانی جهت رفع مشکل سیستم های کامپیوتری
-استفاده از سامانه مدیریت پشتیبانی انفورماتیک به نشانی  http://sampa.uk.ac.ir  و تعیین وقت جهت حضور همکاران در دانشکده ها و واحدهایی که مشکل کامپیوتری دارند.
-تماس با شماره تلفن داخلی 2998 و هماهنگی جهت انجام کار و رفع مشکل در اسرع وقت