درباره مرکز


پروژه ها


پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 89 (فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 90(فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 91(فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 92(فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 93 (فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 94 (فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 95 (فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 96 (فایل PDF)

پروژه های انجام شده انفورماتیک در سال 97 (فایل PDF)