مرکز مدیریت امور فناوری دانشگاه با انجام امور خدماتی مربوط به فناوری اطلاعات در ابعاد نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات به اساتید و دانشجویان (خصوصاًتحصیلات تکمیلی) زمینه ساز انجام تحقیق و پژوهش برای شکوفایی دانشگاه در سطوح علمی و فناوری می شود. تنظیم برنامه های فناوری اطلاعات دانشگاه در قالب سیاست ها و خط مش های مصوب و برنامه های کلان دانشگاه و برنامه ریزی و  هدف گذاری در خصوص برنامه های آتی دانشگاه از اهم وظایف این اداره کل به شمار می آید.

 اهم وظایف اداره فناوری دانشگاه


- کارشناسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های فناوری اطلاعات دانشگاه


- ارائه کلیه سرویس های لازم در حیطه فناوری اطلاعات به اساتید، دانشجویان و کارمندان


- سرویس پشتیبانی و نگهداری کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در شبکه دانشگاه


- ارائه مشاوره های لازم به کلیه واحد های دانشگاه در خصوص فناوری اطلاعات


- برنامه ریزی و آینده نگری در خصوص توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه


- نظارت بر کلیه امور فناوری اطلاعات دانشگاه