مدیریت مدیریت فعلی
 
 نام و نام خانوادگی: کامبیز افروز
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 مدت تصدی: از آبان ماه 1399 تاکنون
 تلفن: 31323261
 پست الکترونیکی: afrooz[@]uk.ac.ir

 


مدیران قبلی 

نام و نام خانوادگی:

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

محسن صانعی دانشیار دکترا از سال 1389تا 1399

msaneei@uk.ac.ir

حسین نظام آبادی

استاد

دکترا

از سال 1386تا1387 و 1388 تا 1389

 

عباس بحر العلوم

استادیار

دکترا

از سال 1387 تا 1388

a.bahrololoum@uk.ac.ir

مسعود جاویدی

دانشیار

دکترا

از سال 1378 تا 1386

 javidi@uk.ac.ir

محمد حسن شفازند

 

دکترا

ازسال 1372 تا 1378