درباره انفورماتیک


لیست شماره تماس های انفورماتیک

برای تماس با ما از خارج شهر کرمان پیش شماره 034 را در ابتدا وارد کنید .
ردیف نام و نام خانوادگی سمت داخلی/ تلفن پست الکترونیکی
1 فواد اسلامیت مدیرداخلی،مدیریت سایت های دانشجویی 3263 foad@uk.ac.ir
2 سعید اقدسی مسئول شبکه دانشکده فنی
3 ایمان ابراهیم ملکی پشتیبانی و سخت افزار 3159 maleki@uk.ac.ir
4 مریم بختیاری امنیت 3264 bakhtiari@uk.ac.ir
5 اسما حسین آبادی پورتال 3266 hosseinabadi@uk.ac.ir
6 امین حقانیت پشتیبانی و سخت افزار 3158 haghaniat@uk.ac.ir
7 مهدیه رستمی اکانتینگ 3157 m.rostami@uk.ac.ir
8 زهرا صدری نرم افزار 2999 sadri@uk.ac.ir
9 فهیمه طالبی زاده پشتیبانی و سخت افزار 2998 f.talebizadeh@uk.ac.ir
10 مرتضی محمدی شبکه 3156 mmohammadi@uk.ac.ir
11 علی نجات غفار توسعه 2993 alinjd@uk.ac.ir
12 مجتبی معین نژاد مسئول دفتر و مسئول دبیرخانه منطقه 8 2996 hosseinabadi@uk.ac.ir