سابقه تاسیس این مدیریت به سال 1372 بر می گردد که با نام مرکز کامپیوتر و انفورماتیک آغاز به کار نموده است. شروع کار مرکز با یک خط ارتباطی از مخابرات با سرعت 19/2kb با 15 کامپیوتر Sun بوده است. در سال 1379 خط ارتباطی دانشگاه به 1Mb از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و 128kb از طریق مخابرات ارتقا یافت، در این سال تعداد کامپیوتر هایی که در شبکه دانشگاه وجود داشتند به 400 عدد رسید.

در سال 1379پست الکترونیک دانشگاه به صورت متنی با نام ارگ 3 راه اندازی شد. در این سال مجوز خط ارتباطی ماهواره اخذ شده و پهنای باندی معادل 1Mb راه اندازی شد، پس از چندی پست الکترونیکی دانشگاه به صورت تحت وب ارتقاء یافت و ارتباط دانشکده های فنی،بافت،زرند و سیرجان به خط ماهواره برقرار گردید.

در سال 1385 با افزایش تعداد کاربران فعال دانشگاه، پهنای باند خط ماهواره به 5M و پهنای باند مخابرات به 15Mb در پردیزه و 4Mb در فنی ارتقا یافته و بسیاری از تجهیزات مرکز از قبیل سرورها و سوییچ مرکزی نوسازی شد. علاوه بر آن تمام شبکه دانشگاه بازنگری و بازطراحی گردید. نرم افزار آنتی ویروس خریداری شده و در پردیزه افضلی پور و فنی نصب گردید.

در سال 1388 با تغییر چارت سازمانی دانشگاه مرکز انفورماتیک به مدیریت فناوری اطلاعات تغییر نام داد و پهنای باند دانشگاه به 30Mb متقارن از طریق مخابرات افزایش یافت. در همین سال پهنای باند دانشکده های اقماری سیرجان،بم،زرند و فنی هر کدام به پهنای باندی معادل 5Mb ، 1Mb ، 1Mb ، 6Mb ، از طریق مخابرات ارتقا یافت و وب سایت جامع دانشگاه راه اندازی شد.

در اسفندماه سال 1389 پهنای باند دانشگاه از 30Mb به 50Mb وپهنای باند دانشکده فنی از6Mb به 16Mbو همچنین دانشکده زرند از 1Mb به 2Mb متقارن از طریق مخابرات افزایش یافت .

سایر اقدامات انجام شده در زمینه افزایش پهنای باند:
- اضافه شدن30Mb پهنای باند خریداری شده از بخش خصوصی از اسفندماه 1390
-اضافه شدن 100Mb اینترانت به پردیزه علوم و 30Mb به دانشکده فنی
-افزایش پهنای باند بخش خصوصی از 30Mb به 90Mb از تابستان 1393
- افزایش پهنای باند ورودی پردیزه علوم دانشگاه شهید باهنر از 140Mb به 170Mbو پهنای باند ورودی دانشکده فنی از 16Mb به 40Mb از فروردین ماه1394
- افزایش پهنای باند دانشگاه به 355Mb از شهریورماه 1394